FOR ENGLISH


בעזהש"י
 
גלי מסכתא
עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות]
מיועד לאלו שלמדו הסוגיא, לתועלת חזרה מקוצרת ושינון
 
 
הוכן ע"י ת"ח חשוב בירושלים, והופץ ע"י כולל עיון הדף (ע"ר)
ראש הכולל: רב מרדכי קורנפלד
 

 
מסכת קדושין

לחץ כאן לדוגמא מבבלי

הורד ירושלמי
לא מוכן
בבלי פרק ראשון (ב.-מא.)
הורד ירושלמי
לא מוכן
בבלי פרק שני (מא.-נח:)
הורד ירושלמי
לא מוכן
בבלי פרק שלישי (נח:-סט.)
הורד ירושלמי
לא מוכן
בבלי פרק רביעי (סט.-פב:)
הורד ירושלמי
לא מוכן
בבלי כל המסכת

קבצי ההורדה כוללים גלי מסכתא לבבלי ולירושלמי בוורד
ובקובץ PDF. הקבצים נשמרו בארכיון ZIP הניתן
לחילוץ עצמי על ידי הפעלת הקובץ.KIH Logo
(דף הבית של כולל עיון הדף (ע"ר

תרומות והקדשות  •  תגובות מקוראים
 הזמן דואר אלקטרוני  •  חומר עזר באנגלית  •  הגש שאלה
  רשימת קישורים  •  לוח הדף היומי
חומר עזר בעברית